Skip to content

Country

Language

Wholesale Available

Contact us for wholesale orders in bulk quantities.

มีดเชฟทำมือ

Regular price $180.00 USD

Shipping calculated at checkout

ซูจิฮิกิ | 240mm
เกี๊ยวซ่า | 210mm
นาคีรี | 165 มม.
จิ๊บจ๊อย | 100mm

สั่งมีดเชฟทำเองจากครูสอนทำมีดในเชียงใหม่ Che! เมื่อซื้อ Che จะทำมีดเชฟที่คุณเลือกโดยใช้ไม้แปลกใหม่ที่มีจำหน่ายในขณะที่ซื้อ โดยใช้ใบมีดมีดโกนที่คมกริบสไตล์ซิกเนเจอร์ของ Che สไตล์ญี่ปุ่น

เวลาคิวปัจจุบันจะนานถึง 3 เดือน เราจะแจ้งให้คุณทราบ ณ จุดซื้อว่าปริมาณงานปัจจุบันของ Che อยู่ลึกเพียงใดและอัปเดตให้คุณทราบตามนั้น สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับสินค้าชิ้นนี้ หลังจาก 48 ชั่วโมง ผู้ซื้อตกลงที่จะทำธุรกรรม และจะไม่มีการคืนเงินให้เมื่อกระบวนการทำด้วยมือเริ่มต้นขึ้น

Shopping Cart